Regulamin konkursów - Facebook i Instagram

REGULAMIN KONKURSÓW
ORGANIZOWANYCH W SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK I INSTAGRAM

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Agata Choczaj prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fanty Franka Agata Choczaj ul. Grabówki 454,
  32-020 Wieliczka, NIP: 6321946735, REGON 388968063 jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem fantyfranka.pl i organizatorem konkursów prowadzonych w ramach działalności sklepu na jego profilu w mediach społecznościowych, tj. w serwisie Facebook profil dostępny jest pod adresem @sklepfantyfranka a w serwisie Instagram pod adresem @fantyfranka.pl (dalej jako „Organizator”).
 2. Konkursy organizowane przez Organizatora mają na celu promocję i reklamę produktów prezentowanych w sklepie internetowym fantyfranka.pl oraz przekazanie nagród na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu.
 3. Konkursy mogą być kierowane do nieograniczonej liczby użytkowników wymienionych w ust. 1 serwisów społecznościowych lub wyłącznie dla określonych grup (np. obserwatorów profilu/profili Organizatora).
 4. Konkursów realizowanych rzez Organizatora nie należy traktować jako jakiejkolwiek gry hazardowej w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.),
  w szczególności gry losowej, zakładu wzajemnego ani jakiegokolwiek innego rodzaju gry w rozumieniu przytoczonej ustawy.
 5. Do konkursów realizowanych na profilach, o których mowa w ust. 1 powyżej stosuje się zasady wynikające
  z Regulaminu oraz z treści przedstawianej poście konkursowym (dalej „Post konkursowy), z których treścią każdy uczestnik powinien się zaznajomić przed przystąpieniem do konkretnego konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację treści Regulaminu.
 6. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursach w terminach określonych w Poście konkursowym na Facebooku i/lub Instagramie.
 7. Wyłanianie laureatów konkursu odbywa się na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
 8. Prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w konkursie, a w szczególności prawo do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 2   Zasady uczestnictwa w konkursach

 1. Uczestnikiem konkursów może być każda osoba, która:
  • jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
  • ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz wskaże adres dostarczenia ewentualnej nagrody na terytorium Polski,
  • ma ukończone 18 lat,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • zaakceptowała Regulamin i wyraża zgodę na przestrzeganie jego postanowień w pełni, a następnie wykona zadanie konkursowe w sposób zgodny z treścią Postu konkursowego.
 2. Odpowiedź na zadania konkursowe nie może mieć charakteru bezprawnego, nie może zawierać treści naruszających dobra osobiste, prawo do wizerunku, prawa autorskie Organizatora lub innych osób trzecich, w szczególności treści rasistowskich, obrażających innego uczestnika, wulgarnych, obrażających religię, odnoszących się do przekonań politycznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego bez względu na formę ich przekazu, nie może stanowić reklamy jakichkolwiek innych podmiotów.
 3. Organizator ma prawo do usunięcia i nie wzięcia pod uwagę w konkursie odpowiedzi na zadanie konkursowe uczestnika, który wysłał odpowiedź zawierającą treści wskazane w ustępie poprzednim w szczególności w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia wskazującego na wystąpienie takich okoliczności.
 4. Uczestnikiem konkursów nie mogą być pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby konkursów: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3   Zadanie konkursowe i zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa wymaga spełnienia przesłanek wskazanych w § 2 oraz następuje poprzez prawidłowe wykonanie zadania konkursowego w czasie trwania konkretnego Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w Poście konkursowym.
 2. Nieprawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w konkursie skutkować będzie pominięciem takiego zgłoszenia.
 3. Zadanie konkursowe należy sporządzić w języku polskim, jego treść nie może być aktualizowana w Czasie trwania Konkursu, chyba że zmiana dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, pod warunkiem uprzedniego ustalenia tych zmian z Organizatorem.

§ 4   Nagrody w Konkursie

 1. Nagrody w konkretnym konkursie przewidziane są dla laureatów, czyli osób, których zadanie konkursowe zostało najwyżej ocenione lub znalazło się gronie najwyżej ocenionych zadań (w zależności od warunków konkretnego konkursu wskazanych w treści Postu konkursowego).
 2. Organizator przewiduje nagrody główne w konkursach o wartości, w liczbie i postaci wskazanej każdorazowo
  w Poście konkursowym. Nagrody w konkretnym konkursie obejmują określone przedmioty posiadające wartość majątkową oraz dodatkową nagrodę pieniężną do każdej nagrody w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości nagrody głównej, przy czym kwota ta zostanie przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku dochodowego od nagród na konto właściwego urzędu skarbowego.
 3. Organizator może przewidzieć inne nagrody niż te, które zostały wskazane w ust. 2, o czym poinformuje w Poście konkursowym. W odniesieniu do tych nagród odpowiednio stosuje się treść postanowienia ustępu poprzedniego.
 4. Ten sam uczestnik może dokonywać wielu zgłoszeń przy czym ten sam uczestnik może zostać laureatem
  w konkretnym konkursie nie więcej niż jeden raz niezależnie od tego czy kolejne zgłoszenia dokonywane będą
  z wykorzystaniem innego profilu w obrębie serwisu społecznościowego Facebook i/lub Instagram.
 5. Laureat nie jest uprawniony do zamiany nagrody na świadczenie pieniężne odpowiadające wartości nagrody lub inną rzecz odpowiadającą wartości nagrody.
 6. Każda nagroda wydawana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika podatku, z pieniężnej części nagrody, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 5   Wyłonienie Laureatów w Konkursie i wręczenie nagród

 1. Laureaci konkursów wyłaniani będą w siedzibie Organizatora ze zgłoszeń przesłanych zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu.
 2. Wszyscy Laureaci Konkursu wyłaniani będą z łącznej puli zgłoszeń dokonanych zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Laureaci konkretnego konkursu wyłaniani będą przez dwuosobową komisję ustaloną przez Organizatora, której zadaniem będzie zbadanie zgłoszeń pod kątem formalnym oraz wybór najlepszych, najbardziej kreatywnych rozwiązań zadań konkursowych, które zostały zgłoszone przez Uczestników zgodnie z Regulaminem,
  z uwzględnieniem wszechstronnej oceny przesłanych zgłoszeń, w szczególności pod względem kreatywności, oryginalności i stylu.
 4. Laureaci nagrody wyłonieni zostaną po zakończeniu konkretnego konkursu, spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych Uczestników w ciągu trzech dni o zakończenia czasu trwania konkursu.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 5 Dni roboczych od dnia, w którym zgodnie z ustępem poprzedzającym laureaci nagrody zostaną wyłonieni, przez poinformowanie ich w formie wiadomości prywatnej w serwisie Facebook lub Instagram (na profil, z którego dokonane zostało zgłoszenie uczestnictwa w konkretnym konkursie), wysłanej
  z profilu Organizatora. W odpowiedzi laureat zobowiązany jest do przesłania swojego adresu mailowego do komunikacji z organizatorem w celu otrzymania nagrody – na adres mailowy Organizatora sklep@fantyfranka.pl lub w wiadomości zwrotnej.
 6. Organizator w ciągu 5 dni od otrzymania adresu mailowego laureata prześle mu na ten adres mailowy wiadomość
  z prośbą o odesłanie poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres na terytorium Polski tj.: ulica, miasto, kod pocztowy, nr telefonu) w formie wiadomości zwrotnej. Organizator poinformuje laureata o konieczności przesłania dodatkowych danych, o ile zajdzie taka konieczność. Podanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem koniecznym wydania nagrody.
 7. Organizator konkursów po uzyskaniu informacji umożliwiających wydanie nagrody, dokona tego w ciągu 14 dni od tego zdarzenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Regulaminu.
 8. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi przez laureata konkretnego konkursu w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 5 lub 6 powyżej, w szczególności w zakresie umożliwiającym wydanie Nagrody, laureat traci prawo do nagrody, a Organizator wskaże innego laureata odpowiednio stosując zasady wynikające z § 5 ust. 5 do 8 Regulaminu.

§ 6   Weryfikacja Uczestników i Laureatów

 1. Organizator uprawniony jest do weryfikacji uczestników lub laureatów pod kątem przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu. W szczególności uprawniony jest do żądania złożenia przez uczestnika dodatkowych oświadczeń lub innych dokumentów w zakresie wymagań wskazanych w Regulaminie (np. oświadczenie o pełnoletności, oświadczenie o przysługującym autorstwie treści rozwiązania zadania konkursowego).
 2. Uprawnienia weryfikacyjne Organizatora w stosunku do laureatów mogą być dokonywane po zakończeniu konkursu.
 3. Dokonywanie weryfikacji w stosunku do uczestnika lub laureata odbywa się w szczególności w razie chęci uzyskania przez Organizatora oświadczeń, o których mowa w ust. 1 lub w razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości
  w stosunku do danego uczestnika lub laureata, które uzasadniają podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie powstałych wątpliwości.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez uczestnika lub laureata
  w korespondencji z Organizatorem.
 5. Niespełnienie przez uczestnika lub laureata konkursu żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej bądź innych wymogów wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa powoduje wykluczenie uczestnika lub laureata z konkursu oraz utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku Organizator może dokonać wyłonienia innego laureata nagrody na zasadach wynikających z Regulaminu, w szczególności z pominięciem wykluczonego uczestnika lub laureata Konkursu.

§7 Własność intelektualna do Zadania Konkursowego

 1. Laureat z chwilą wysłania zgłoszenia uczestnictwa w konkretnym konkursie udziela Organizatorowi nieograniczonej  terytorialnie licencji  do korzystania z utworów powstałych w związku z realizacją zadania konkursowego (w szczególności do treści zadania konkursowego).
 2. Licencja zostaje udzielona na okres 5 lat, a po upływie tego okresu na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia po upływie okresu 5 lat na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
 3. Organizator nabywa prawo do korzystania z utworów powstałych w związku z realizacją przez laureata zadania konkursowego i do rozporządzania nim na wskazanych w ust. 4 poniżej polach eksploatacji.
 4. Licencja na korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 tego §, obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji (poza polami eksploatacji wskazanymi w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
  • utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach,
   w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD Romie
   i plikach MP3;
  • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do publicznego wyświetlania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in.
   w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL);
  • wprowadzania do obrotu;
  • wykorzystywanie na potrzeby reklamy lub promocji;
  • wystawiania (w tym w formie plakatów, reklam świetlnych itp.);
  • najmu i/lub użyczania i/lub dzierżawy i/lub udzielania licencji na wykorzystywanie komercyjne i inne, dowolnym osobom trzecim;
  • Nadawanie za pośrednictwem Internetu, satelity, wizji i foni przewodowej i bezprzewodowej;
  • utrwalania utworu na wszelkich nośnikach obrazu dostępnych w chwili zawarcia umowy, a w szczególności na papierze (w formie albumów, plakatów, folderów, ulotek, naklejek itp.), oraz na wszelkich nośnikach magnetycznych umożliwiających eksploatację utworu przy użyciu komputera, sieci Internet oraz różnego rodzaju technik multimedialnych;
  • zwielokrotnienia utworu przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia umowy (w tym techniki offsetowej, kserograficznej, cyfrowej, audiowizualnej), na nośnikach, o których mowa w pkt 1).
 5. Organizator nabywa prawo  wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu
  w zakresie terytorialnym i czasowym oraz na polach eksploatacji, o których mowa w niniejszym §.
 6. Organizator nabywa także prawo do korzystania z utworu i udzielania sublicencji na korzystanie z utworu w celach reklamowych i promocyjnych Organizatora (w tym w ramach kampanii reklamowych prowadzonych w środkach masowego przekazu, a także poprzez wykorzystywanie w serwisach społecznościowych, w szczególności Facebook, Instagram) w zakresie określonym w niniejszym §.
 7. Prawa, o których mowa niniejszym §, jak również prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do utworów, o których mowa w ust. 1 tego §, Organizator i Podmiot Zlecający może przenieść bez ograniczeń na osoby trzecie.
 8. Laureat oświadcza, że utwór będzie utworem w pełni samoistnym, nie stanowiącym opracowania utworu osoby trzeciej, oraz że korzystanie nim przez Organizatora i jego następców prawnych w zakresie przedmiotowym, terytorialnym i czasowym, określonym w ustępach poprzednich tego § nie narusza praw własności intelektualnej
  i dóbr osób trzecich.
 9. W szczególności laureat zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń złożonych przez osoby trzecie. Ponadto Laureat zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej w związku z jego zawinionym działaniem.
 10. Każdy Uczestnik, a w szczególności każdy Laureat udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku udostępnionego w ramach profilu w serwisie społecznościowym Facebook i/lub Instagram,
  z wykorzystaniem którego dokonał zgłoszenia uczestnictwa w konkretnym konkursie oraz w zakresie wizerunku przedstawionego w zadaniu konkursowym, w tym na zamieszczenie wizerunku laureata w postach promocyjnych Podmiotu Zlecającego na jego profilach w portalach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram). Zgoda jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia zadania konkursowego
  w dedykowanym do tego miejscu zgodnie z Regulaminem, a po upływie tego okresu na czas nieoznaczony,
  z możliwością jej wypowiedzenia na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest udzielona na takich samych polach eksploatacji i w zakresie w jakim odnosi się to w ramach niniejszego § do utworów laureata stworzonych w związku z jego udziałem w konkretnym konkursie.

§ 8   Reklamacje

 1. Uczestnicy mają prawo wnoszenia reklamacji w zakresie odnoszącym się do konkretnego konkursu, która powinna zawierać, imię i nazwisko reklamującego Uczestnika, numer telefonu oraz opis okoliczności objętych reklamacją wraz z wskazaniem żądania. Reklamacje mogą być wnoszone nie później niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania konkretnego konkursu, z zastrzeżeniem, że w razie konieczności ponownego wyłonienia laureata termin na złożenie reklamacji wynosi 14 dni od daty jego wyłonienia. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie przesyłając pismo na adres Organizatora lub wysyłając reklamację
  w wiadomości mailowej na adres skrzynki elektronicznej Organizatora: sklep@fantyfranka.pl
 3. Organizator dokona rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator informuje Uczestnika w formie, w jakiej ten wniósł reklamację. W razie wniesienia reklamacji w formie pisemnej, ale przy jednoczesnym wskazaniu korespondencyjnego adresu mailowego przez uczestnika, rozstrzygnięcie takiej reklamacji pisemnej nastąpi w formie wiadomości mailowej wysłanej przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestnika.
 4. Skorzystanie ze ścieżki reklamacyjnej opisanej w tym § stanowi przejaw polubownego załatwienia sprawy. Uczestnik lub Laureat uprawniony jest do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych bez konieczności wykorzystania ścieżki reklamacyjnej.

§ 9   Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w razie zaistnienia istotnych okoliczności, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na pogorszenie warunków uczestnictwa w aktualnie trwających konkursach. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona za pośrednictwem profilu, o którym mowa
  w 1 ust. 1 oraz w siedzibie Organizator na dwa dni przed jego zmianą.   
 2. Organizator oświadcza, że konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook ani Instagram ani nie jest z nimi związany. Organizator jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za organizację konkursów. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności serwisu Facebook mogącej wynikać z organizacji konkursów. Serwis Facebook i Instagram jest w pełni zwolniony
  z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkretnego konkursu.
 3. W razie braku dostępności serwisu społecznościowego, na którym organizowany jest Konkurs, Organizator ma prawo do wydłużenia konkursu o czas odpowiadający niedostępności serwisu społecznościowego z zaokrągleniem do pełnego dnia.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie,
  w szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania dodatkowych informacji wysyłając maila na adres skrzynki pocztowej Organizatora sklep@fantyfranka.pl
 6. Regulamin wchodzi w życie od dnia 8 grudnia 2021 r.

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 10   Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej również Administratorem) przekazanych w trakcie trwania konkursu przez Uczestników i/lub Laureatów jest Agata Choczaj prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fanty Franka Agata Choczaj ul. Grabówki 454, 32-020 Wieliczka, NIP: 6321946735, REGON 388968063.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów powszechnie obowiązujących (zwane dalej również RODO).
 3. Z Administratorem można skontaktować się:
  • osobiście – w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej po wcześniejszym umówieniu się na konkretną datę i godzinę,
  • pocztowo – wysyłają pismo w swojej sprawie na adres Organizatora,
  • mailowo – wysyłając maila na skrzynkę mailową Administratora sklep@fantyfranka.pl
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu organizacji konkretnego konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i/lub f RODO), tj.:
  • obsługi zgłoszeń uczestnictwa w konkursie,
  • weryfikacji prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody,
  • wyłonienia laureatów konkursu i wydania nagrody laureatom,
  • udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania uczestnika,
  • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników,
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z organizacją konkretnego konkursu.
 5. Podanie danych osobowych przez uczestnika i/lub laureata (oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkretnym konkursie lub odebrania nagrody – ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie do konkretnego konkursu i/lub odebranie Nagrody.
 6. Dane osobowe uczestników i laureatów (oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych) przetwarzane będą do czasu zakończenia konkretnego konkursu oraz do utraty/przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe laureatów przetwarzane będą także do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej
  i podatkowej.
 7. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na jego zlecenie, które pełnią określoną rolę w związku z prowadzonymi konkursami. W szczególności dotyczy to dostawców rozwiązań informatycznych umożliwiających przeprowadzenie konkursów oraz podmioty świadczące usług prawne
  i księgowe. Dane osobowe laureatów mogą być także udostępniane podmiotom świadczącym usługi przewozu towarów oraz usługi księgowe.
 8. Administrator informuje, że dane osobowe uczestników i laureatów (oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych) nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników i laureatów (oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych) mają oni prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych z uwagi na szczególną sytuację (w zakresie przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu), prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  W celu realizacji uprawnień należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 3 powyżej.
 11. Uczestnik oraz laureat (oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych) może także wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl