Regulamin

 

Definicje

Kodeks cywilny

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Konto

konto założone przez Użytkownika, które umożliwia skorzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę za Pośrednictwem Serwisu

Konsument

Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego

Kupujący/Usługobiorca

Osoba korzystająca z Usług lub składająca Zamówienie na wybrany Towar posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu będąca Konsumentem, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawna lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną

Prawo konsumenckie

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Sklep/Serwis

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.fantyfranka.pl umożliwiający zakup Towarów, a także wydawanie bonów podarunkowych

Sprzedający/Usługodawca

Agata Choczaj prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FANTY FRANKA AGATA CHOCZAJ, ul. Grabówki 454, 32-020 Wieliczka, NIP: 6321946735, REGON 388968063

Towar

Asortyment prezentowany przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu, który może być przedmiotem Zamówienia składanego przez Kupującego

Usługa

usługi świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu UŚUDE) przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem Serwisu

Urządzenie

urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon, tablet), posiadające dostęp do Sieci Internet oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej

Użytkownik

osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu będąca Konsumentem, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawna lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie

UŚUDE

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zamówienie

Oferta dotycząca zakupu wybranego Towaru złożona przez Kupującego z wykorzystaniem formularza dostępnego w Serwisie,

§ 1  Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzony jest przez Sprzedającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Regulamin stanowi także regulamin w rozumieniu UŚUDE. Określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Usług dostępnych w Serwisie oraz prawa i obowiązki Użytkowników. Regulamin określa również odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie świadczonych Usług.
 3. W zakresie w jakim Regulamin reguluje kwestie praw Konsumentów, postanowienia te tyczą się wyłącznie tej grupy osób oraz osób fizycznych zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  • zasady składania zamówień Towaru i dokonywania transakcji;
  • rodzaje i zakres Usług;
  • warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca; zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  • tryb postępowania reklamacyjnego
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących Usług.
 5. Regulamin jest dostępny w Serwisie przed zawarciem umowy nieodpłatnie (pod adresem: fantyfranka.pl/regulamin), w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 6. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Odpłatne jest składanie Zamówień (oferty) na wybrane towary w Sklepie.
 7. Dostęp do Usług oraz do składania Zamówień nie wymaga zakładania Konta użytkownika. Serwis przewiduje jednak taką Usługę.
 8. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, o czym Użytkownik jest informowany wchodząc po raz pierwszy na stronę internetową Serwisu. Jeżeli Użytkownik akceptuje ich stosowanie, klika „Rozumiem i akceptuję”. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie wyłączyć stosowanie plików „cookies” z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje,
  w tym dotyczące celów i funkcji stosowania przez Serwis plików „cookies”, znajdują się
  w Polityce prywatności znajdującej się w Serwisie pod następującym adresem: fantyfranka.pl/polityka-prywatnosci.
 9. Dostęp do Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  • dostęp do Sieci Internet (łącze min. 2 Mb/2);
  • dostęp do przeglądarki internetowej;
  • dostęp do sprzętu i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Sieci Internet i przeglądarki internetowej;
  • w przypadku chęci rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

§ 2     Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu i Usług w sposób zgodny
  z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 3. Zabronione jest w szczególności:
  • podawanie nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie,
  • naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Sprzedającego, jego pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich,
  • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  • ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Kancelarii lub Użytkowników.
 4. Do Usług zalicza się możliwość zapoznania się z treścią Serwisu, założenie i korzystanie z Konta użytkownika, formularz Zamówienia (oferty) na zakup wybranego Towaru,
 5. Usługa zapoznania się z treścią Serwisu trwa przez czas przebywania przez Użytkownika w Serwisie. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi zapoznania się z treścią Serwisu z Usługodawcą poprzez zakończenie korzystania z Serwisu.
 6. Usługa założenia i korzystania z Konta użytkownika trwa od momentu jego założenia zgodnie z instrukcjami i komunikatami wyświetlanymi w Serwisie do czasu rezygnacji przez Użytkownika z Konta. Użytkownik może w każdy czasie zrezygnować z Usługi założenia i korzystania z Konta użytkownika przez zgłoszenie tego w formie oświadczenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedającego sklep@fantyfranka.pl wraz ze wskazanie adresu mailowego, z którego dokonana była rejestracja w Serwisie.
 7. Usługa dotycząca skorzystania z formularza Zamówienia trwa od momentu wybrania pierwszego Towaru przez Użytkownika do zakupu, co dokonuje się poprzez kliknięcie na karcie wybranego Towaru w przycisk „do koszyka”, a następnie po przejściu do koszyka, który zawiera wykaz wszystkich wybranych do zakupu Towarów kliknięcie w przycisk „zamawiam” i trwa do momentu wybrania wszystkich Towarów przez Użytkownika, które chce kupić, oraz wypełnienia wskazanych pól formularza umożliwiających złożenie zamówienia (opisanych w § 4) i kliknięcia w przycisk „potwierdzam zakup” na końcu formularza Zamówienia. W zakresie Usługi formularza Zamówienia (oferty) na zakup Towaru, do czasu jej złożenia zgodnie z § 4 Usługodawca może zrezygnować przez porzucenie procesu składania Zamówienia (oferty) i nie kliknięcie w jej ostatnim kroku w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 8. Usługa dotycząca newsletter obejmuje możliwość otrzymywania od Usługodawcy aktualnych informacji dotyczących jego oferty po uprzednim dokonaniu zapisu przez podanie w odpowiednim polu Serwisu, które oznaczone jest „Newsletter” adresu mailowego Usługobiorcy.
 9. Sprzedający informuje o występowaniu typowego zagrożenia w związku z korzystaniem z Usług objętych niniejszym dokumentem, które wynika z faktu wykorzystania do świadczenia usługi sieci Internet. Zaleca się podjęcie po stronie usługobiorców właściwych działań mających na celu minimalizację zagrożenia (np. przez stosowania odpowiednich zabezpieczeń antywirusowych i mających na celu ochronę korzystania z sieci Internet). Sprzedający ze swojej strony stosuje zabezpieczenia umożliwiające korzystanie z Usług w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym dostęp do treści świadczonych usług (np. za pomocą wykorzystywania protokołu SSL z podpisanym kluczem).
 10. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usług (nie dotyczy reklamacji dotyczących zakupionych z wykorzystaniem Serwisu Towarów) polega na przesłaniu treści reklamacji przez Usługobiorcę na adres Usługodawcy wskazany w definicjach lub mailowo na adres sklep@fantyfranka.pl wraz ze wskazaniem informacji co obejmuje reklamacja, jakie jest żądanie osoby reklamującej oraz w jaki sposób mamy się z nią skontaktować (w razie braku podania tej informacji odpowiedź lub kontakt skierujemy na taki adres mailowy bądź tradycyjny, z którego przekazana została reklamacja). Usługodawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy w terminie 14 dni.

§ 3  Zasady zakładania  i korzystania z Konta

 1. Użytkownik może założyć i prowadzić Konto użytkownika w Serwisie.
 2. Rejestracja Konta w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu co Użytkownik potwierdzi poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u, w którym oświadczy, że zapoznał się
  z treścią regulaminu i akceptuje jego treść.
 3. Użytkownik, który jest Konsumentem lub osobą, o której mowa w 1 ust. 3 uprawniony jest do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi w postaci założenia i korzystania z Konta użytkownika (tj. od daty zarejestrowania się w Serwisie).
 4. W celu rejestracji Konta Użytkownik powinien wykonać procedurę przewidzianą w Serwisie, która dostępna jest pod adresem: fantyfranka.pl/pl/reg.
 5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Konta w sposób zgodny z prawem oraz przewidziany w 2 ust. 2 i 3.

§ 4  Zasady składania Zamówienia Towaru i zawarcie umowy

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu składać Zamówienia na wybrany Towar, który doda do koszyka z wykorzystaniem formularza Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 7.
 2. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w treści formularza Zamówienia, w tym w szczególności podać swoje dane, dane do wysyłki, dane kontaktowe, wybrać sposób płatności oraz sposób dostawy Towaru.
 3. Użytkownik przed złożeniem Zamówienia powinien zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zweryfikować czy formularz Zamówienia zawiera produkty, które wybrał do zakupu.
 4. Jeżeli wszystkie informacje się zgadzają Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Potwierdzam i płacę”, po kliknięciu którego zostanie przeniesiony do okna serwisu transakcyjnego (o ile nie wybrał innej formy płatności) w celu dokonania płatności online.
  W przypadku wybrania innej metody płatności, płatność dokonywana jest:
  • w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy – przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o nr 31 1140 2004 0000 3502 8164 6044 w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia;
  • w przypadku wybrania innej metody płatności z wykorzystaniem systemu transakcyjnego – w terminie 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia.
 5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ustępach powyższych następuje koniec świadczenia usługi formularza Zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 7.
 6. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Sprzedający niezwłocznie dokona potwierdzenia otrzymania oferty i przyjęcia Zamówienia do realizacji, co dokonuje się w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy Kupującego, który podany został na formularzu Zamówienia. Dokonanie przez Sprzedającego czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi akceptację warunków oferty Kupującego oraz zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
 7. W razie wybrania przez Kupującego sposobu zapłaty opisanego w ust. 4 pkt 2 lub 3 powyżej warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dodatkowo dokonanie zapłaty w terminach wskazanych w tych postanowieniach. Brak zapłaty przez Kupującego w w/w terminach powoduje, że umowa sprzedaży nie zostanie zawarta, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane. Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego w formie wiadomości mailowej.
 8. Treść zawartej umowy sprzedaży jest utrwalona, zabezpieczona oraz udostępniona Kupującemu poprzez przesłanie jej w wiadomości Sprzedającego do Kupującego, o której mowa w zdaniu pierwszym.

§ 5 Ceny i płatność

 1. Ceny widniejące w serwisie stanowią kwoty brutto i wyrażone są w walucie polskiej (PLN).
 2. Ceny Towaru nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Dostępne sposoby płatności:
  1. Szybkie przelewy, Karty płatnicze, Blik
  2. dokonuje się z wykorzystaniem systemu transakcyjnego Blue Media S.A. za pomocą jednego ze sposobów przewidzianych w w/w serwisie transakcyjnym.
 4. W razie konieczności zwrotu należności, Sprzedający dokona ich w ten sam sposób w jaki nastąpiła płatność.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6 Zasady i koszty dostawy

 1. Towary dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych na adres podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.
 2. Kupujący ponosi koszty doręczenia w wysokości przedstawionej w formularzu Zamówienia, chyba że strony osobnym porozumieniem postanowią inaczej.
 3. W przypadku odbioru osobistego koszty doręczenia nie występują, a odbiór dokonywany jest nie wcześniej niż następnego dnia roboczego od momentu zawarcia umowy sprzedaży i nie później niż w terminie do 7 dni pod adresem prowadzenia działalności przez Sprzedającego ujawnionym w definicjach powyżej. Sprzedający poinformuje Kupującego o możliwości odbioru Towaru po jego przygotowaniu.
 4. Kupujący może wybrać sposób dostawy, tj. przesyłką kurierską (INPOST). Szczegółowe informacje dotyczące form dostawy znajdują się w zakładce fantyfranka.pl/pl/dostawa.
 5. Termin dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych liczony od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. W razie złożenia zamówienia i dokonania zapłaty przez Kupującego do godziny 12.00 danego dnia, Sprzedający nada przesyłkę w tym samym dniu, o ile będzie to dzień roboczy. W razie złożenia przez Kupującego zamówienia i dokonania zapłaty w sobotę lub święto, Sprzedający nada przesyłkę w pierwszym dniu roboczym następującym po dacie dokonania zamówienia i zapłaty przez Kupującego.

§ 7 Akcje promocyjne, bony podarunkowe

 1. Sprzedający może organizować akcje promocyjne. Zasady i tryb przeprowadzania akcji promocyjnej każdorazowo ustalany będzie w regulaminie akcji, który publikowany będzie w stopce na głównej stronie fantyfranka.pl.
 2. Sprzedający może organizować konkursy w Serwisie lub na prowadzonych przez niego profilach w mediach społecznościowych. Zasady i tryb przeprowadzania konkursu każdorazowo ustalany będzie w regulaminie konkursu, który publikowany będzie w stopce na głównej stronie fantyfranka.pl.
 3. Sprzedawca może przewidzieć wydawanie bonów podarunkowych w zamian za środki otrzymanie od nabywcy bonu podarunkowego środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej bonu podarunkowego. Jeśli Sprzedawca przewidywał będzie wydawanie bonów podarunkowych, zasady i tryb ich wydawania ustalony będzie
  w regulaminie wydawania bonów podarunkowych, który publikowany będzie w stopce na głównej stronie fantyfranka.pl.

§ 8 Zgłaszanie naruszeń

 1. Usługobiorca oraz inne osoby mogą zgłaszać naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych i inne, które zostały przez nie zauważone w Serwisie.
 2. Zgłoszenia można dokonać przesyłając wiadomość mailową opisującą okoliczności potwierdzające naruszenie na adres sklep@fantyfranka.pl.
 3. Usługodawca przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia oraz poinformuje osobę zgłaszającą naruszenie o poczynionych ustaleniach.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość w zakresie Usług w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w następujący sposób:
  • przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy,
  • przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: sklep@fantyfranka.pl.
 3. W celu złożenia oświadczenia odstąpieniu można skorzystać z oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu. Stosowanie załączonego wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku złożenia przez oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez osoby wskazane w ust. 1 zobowiązane są do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru jeśli wybrany sposób doręczenia Towaru jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 6. W razie odstąpienia od umowy przez osoby wskazane w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 10 Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Konsumentowi przysługują względem Usługodawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady (art. 556-576 Kodeksu cywilnego), a postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnym zakresie ich nie wyłączają ani nie ograniczają.
 2. Reklamację dotyczącą świadczonych Usług należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: sklep@fantyfranka.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane identyfikujące Konsumenta (w tym jego dane teleadresowe) składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku z zaistniałą wadą.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego złożonego przez Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 5. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną̨, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę mogą zostać zakończone polubownie, np. w drodze postępowania:
  • w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które jest wszczynane na wniosek wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U.
   z 2017 r., poz. 1063 z późn. zm.) na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1014);
  • przed stałymi sądami polubownymi przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1063, z późn. zm.), na zasadach określonych
   w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1356); sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Treści prezentowane w Serwisie, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz winny być traktowane jako zaproszenie do składania ofert.
 2. Umowa może być zawarta w języku polskim.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 5. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Serwisu, dostępnej pod adresem: fantyfranka.pl/polityka-prywatnosci.pl.
 6. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu w razie w. W stosunku do umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu aktualne na dzień zawarcia Umowy. Wszystkie wersje Regulaminu będą dostępne w Serwisie.
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania w Serwisie.
 8. Sprzedający ma prawo zmiany z ważnych powodów niniejszego Regulaminu w  zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w szczególności w razie zmian przepisów prawa lub wykorzystywanych przez Serwis technologii.
 9. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienia takie stają się nieważne, a Regulamin obowiązuje w pełni
  w pozostałym zakresie.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2021r.

Załącznik do Regulaminu – Pouczenie o prawie do odstąpienia
i formularz odstąpienia od umowy

 1. Konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Usługodawca zapewnia możliwość porozumiewania się w tym zakresie w następujący sposób:
  • przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy,
  • przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie
   o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: sklep@fantyfranka.pl,
  • osobiście w siedzibie Usługodawcy.
 1. Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza do odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania tego prawa przez Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument lub osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem konieczności poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru jeśli wybrany sposób doręczenia Towaru jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę oraz w razie odpowiedzialności za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru.

 

FORMULARZ ZWROTU - POBIERZ

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl